Pravo na pristup informacijama

PREDMET ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 – dalje u tekstu: Zakon) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Zakonom se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Odredbe Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Odredbe Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Odredbe Zakona ne primjenjuju se na informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića, Trg bana Josipa Šokčevića 1, 32100 Vinkovci (dalje u tekstu: Škola).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi (naziv i adresu Škole), podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Službenik za informiranje je Tomislav Hrženjak.

Kontakt podaci službenika za informiranje:

– tel.: 032/332-284

– e-mail: tomislav.hrzenjak@skole.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22).

Obrasci:

OBRAZAC – 2 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC – 3 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

OBRAZAC – 4 ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA

Izvješće o provedbi ZPPI-a_2020
Izvješće o provedbi ZPPI-a_2022
Izvješće o provedbi ZPPI-a_2023

VAŽNE POVEZNICE

– Ministarstvo znanosti i obrazovanja

https://mzo.gov.hr/

– Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr/

– Agencija za odgoj i obrazovanje

https://www.azoo.hr/

– Pravobranitelj za djecu

https://dijete.hr/hr/

– Pučka pravobraniteljica

https://www.ombudsman.hr/hr/

– Povjerenik za informiranje

https://pristupinfo.hr/

– Hrvatski zavod za zapošljavanje

https://www.hzz.hr/

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

https://www.mirovinsko.hr/

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

https://hzzo.hr/

– Vukovarsko-srijemska županija

https://vusz.hr/

– Grad Vinkovci

https://grad-vinkovci.hr/hr

– Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

https://nszssh.hr/