Zaštita osobnih podataka

Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđeno je da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ dodatno se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.
Slijedom rečenog, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci, a sukladno točci 78. uvodnog dijela i člankom 24. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, uvela je interne politike i proveo mjere koje osobito ispunjavaju načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka, čija je svrha zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinca (ispitanika) očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim segmentima poslovanja Škole.

Voditelj obrade osobnih podataka:

Gimnazija Matije Antuna Reljkovića

Trg bana Josipa Šokčevića 1

32100 Vinkovci

E-mail službenika za zaštitu podataka hrabroslavfilakovic1@gmail.com